Kategorie

Tablica marzeń

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG POLIGRAFICZNYCH realizowanych przez firmę
MarGraf Wydawnictwo Reklamowo-Poligraficzne z siedzibą w Krakowie

obowiązują od dnia 06.03.2020 r.§ 1 Postanowienia ogólne1.1. Serwis internetowy sklep.margraf.pl jest własnością firmy MarGraf Wydawnictwo Reklamowo-Poligraficzne z filią w Krakowie, ul. Dworcowa 6c zwaną dalej „Zleceniobiorcą" lub „Usługodawcą".

1.2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poligraficznych realizowanych przez sklep sklep.margraf.pl i firmę MarGraf.

1.3 Usługi mogą być wykonywane dla osób prywatnych jak i firm - zwanymi dalej „Zleceniodawcami”, „Usługobiorcami” lub „Konsumentami”.

1.4 Ze względu na indywidualny charakter wykonywanych zleceń, produkty oferowane w sklepie, powinny służyć Klientowi głównie jako przykłady realizacji z szacowanymi cenami.

1.5 Każde zlecenie jest wykonywane indywidualnie, zależnie od zastosowanych materiałów, produktów, określonych parametrów oraz otrzymanych materiałów od Klienta, dlatego jest indywidualnie wyceniane, o czym Klient zostanie poinformowany stosownym mailem – kalkulacją z podsumowaniem zamówienia.

1.6 W przypadku zatwierdzenia przez Klienta ustaleń oraz kalkulacji, Klient otrzyma stosowną ProFormę do dokonania przedpłaty.

1.7 Po dokonaniu przedpłaty, Zleceniobiorca wykona wizualizację nadruku lub prześle plik projektu do zatwierdzenia. Dopuszcza się dokonania zatwierdzenia zlecenia w siedzibie Zleceniobiorcy.§ 2 Warunki korzystania

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia, jest założenie konta - rejestracja na stronie sklepu sklep.margraf.pl, poprzez podanie adresu e-mail i podstawowych informacji teleadresowych.

2.2. Założenie konta oznacza akceptację powyższego Regulaminu.

2.3. Zleceniodawca może utracić prawo do korzystania ze sklepu ze skutkiem natychmiastowych w przypadku gdy zleceniodawca:

- złamał jakikolwiek z punktów niniejszego regulaminu

- naruszył za pośrednictwem sklepu mienie lub dobra osobiste osób trzecich

- podał podczas rejestracji informację niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

2.4. Warunkiem realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę jest złożenie przez Zleceniodawcę oraz dokonanie przez niego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu.§ 3 Zamówienia i finalizowanie transakcji

3.1. Zleceniodawca w celu wykonania Usługi dostarcza niezbędne materiały do stworzenia projektu lub przekazuje gotowe pliki, odpowiednio przygotowane i zapisane wg wytycznych Zleceniobiorcy.

3.2. Za kompletne, prawidłowo przygotowane materiały do druku uważa się wysokiej jakości materiał do druku w postaci elektronicznej, przygotowany zgodnie z technicznymi wskazówkami Zleceniobiorcy. Istotnym uzupełnieniem przekazanego materiału do druku są szczegółowe informacje dotyczące charakteru i przedmiotu czynności zleconych.

3.3. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość i treść dostarczonych materiałów do druku, Zleceniobiorca nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych, jeżeli korekty te nie wynikają ze specyfiki zamówienia.

3.4. Zleceniobiorca jednocześnie zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli materiały dostarczone przez Zleceniodawcę są niezgodne z przepisami prawa lub naruszają dobra osób trzecich.

3.5. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów do druku w terminach wynikających z uzgodnionego harmonogramu.

3.6. Termin wykonania umowy przedłuża się o czas zatwierdzenia projektu lub wizualizacji przez Zleceniodawcę. Zleceniodawcę jednocześnie zobowiązuje się do wywiązania się z terminu kontroli i zatwierdzenia.

3.7. Wszelkie opóźnienia w dostarczeniu materiałów do druku w stosunku do uzgodnionego harmonogramu, dostarczenie materiałów do druku niekompletnych lub wadliwych upoważnia Zleceniobiorcę do odpowiedniego wydłużenia terminu wykonania.

3.8. Ponadto przed przystąpieniem do realizacji usługi przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca musi potwierdzić wypisane zamówienie, które szczegółowo określa opis przedmiotu, użyte materiały oraz cenę.

3.9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiej jakości druku, na podstawie dostarczonych materiałów do druku oraz za jakość materiałów, podłoża użytego do realizacji Usługi lub Dostawy.

3.10. Zleceniobiorca nie odpowiada za ewentualne błędy składu, z wyłączeniem sytuacji, gdy skład, łamanie, obróbka tekstowo-graficzna i przygotowanie do naświetlenia są elementem zamówienia.

3.11. Zleceniodawca przyjmuje do akceptującej wiadomości materiały Zleceniobiorcy, zgodne co do gatunku i rodzaju określonych w zamówieniu.§ 4 Płatność i wysyłka

4.1. Aby sprostać wymaganiom Zleceniodawcy, Zleceniobiorca na podstawie dostarczonych materiałów, wytycznych i innych danych wycenia osobno wykonanie projektu. Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę o wszystkich kosztach przed zawarciem umowy.

4.2. Zlecenia są wykonywane po zaksięgowaniu przedpłaty.

4.3. Za dzień rozpoczęcia realizacji umowy przez Zleceniobiorcę, od którego liczy się wszelkie terminy nakładające obowiązki na Zleceniobiorcę w ramach danej umowy, uważa się dzień dostarczenia materiałów do druku oraz zaksięgowanie pełnej kwoty zamówienia. Wszelkie terminy liczone są w dniach roboczych.

4.4. Powyższe opłaty mogą być wysyłane za pomocą przelewu bankowego, płatnością zdalną BLIK lub płatności gotówkowej w siedzibie firmy.

4.5. W przypadku wysyłki pocztowej lub kurierskiej kosztami transportu obciążony jest Zleceniodawca.

4.6. W przypadku wysyłki Zleceniobiorca pakuje i zabezpiecza przesyłki według wewnętrznych standardów i wytycznych przewoźnika, jeżeli Zleceniodawca wyraźnie nie poprosił o inny rodzaj pakowania.

4.7. W przypadku wysyłki Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Zleceniodawca powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.§ 5 Prawo odstąpienia od umowy i gwarancja

5.1. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.2. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji tak ilościowej jak i jakościowej po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. Reklamacje powinny być doręczone Zleceniobiorcy na piśmie listem poleconym, osobiście w siedzibie firmy w terminie:

reklamacje ilościowe:

- co do ilości i uszkodzenia opakowań zbiorczych (paczek) – zgłoszenie podczas odbioru usługi;

- co do zawartości paczek – zgłoszenie do 7 dni;

reklamacje jakości druku i oprawy - nie później niż 7 dni od daty odbioru.

5.3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

5.4. Zamieszczone w sklepie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. Roszczenia gwarancyjne złożone na tej podstawie przez Zleceniodawcę mogą nie zostać uznane przez Zleceniobiorce.

5.5. Zleceniodawca akceptuje wystąpienie różnic kolorystycznych wynikających z technologii druku, jako prawidłowe wykonanie umowy. Nie należy również porównywać wyświetlanych kolorów na monitorze z technologią druku. Roszczenia gwarancyjne złożone na tej podstawie przez Zleceniodawcę mogą nie zostać uznane przez Zleceniobiorce.

5.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych Zleceniobiorca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia, a w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany, do zwrotu kwoty zamówienia wraz z kosztami transportu.

5.7. Jeżeli Zleceniodawca zrezygnował z umowy w trakcie jej realizacji, Zleceniobiorca może zatrzymać wpłaconą zaliczkę lub część wpłaconej kwoty na poczet poniesionych kosztów produkcji.

5.8. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

5.9. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania.§ 6 Prywatność

6.1. Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)

6.2. Dane osobowe i teleadresowe uzyskane od Zleceniodawcy są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze i ściśle chronione. Zleceniodawca ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia przez Zleceniobiorcę.

6.3. Zdjęcia produktów wykonanych w trakcie zamówienia są własnością firmy MarGraf i mogą zostać użyte w celach reklamowych.

6.4. Strona sklep.margraf.pl oraz jej zawartość stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszystkie materiały na niej zawarte należą do firmy MarGraf Wydawnictwo Reklamowo-Poligraficzne. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony sklep.margraf.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.§ 7 Warunki końcowe

7.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu w żaden sposób ograniczać jakichkolwiek praw Zamawiających będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

7.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 06.03.2020 r.§ 8 Definicje

Zamówienie – pisemne zlecenie wystawione przez Zleceniodawcę, wykonania Usługi określające zakres przedmiotowy czynności poligraficznej, tzn.:

parametry techniczne usługi poligraficznej,

formę przekazanych materiałów do druku, oprawy lub wykonania innej usługi poligraficznej,

sposób przekazania materiałów do druku,

harmonogram przekazania materiałów do druku,

warunki wykonania,

nakład,

sposób pakowania w opakowania zbiorcze (paczki),

termin wykonania,

sposób dostarczenia,

uzgodnioną cenę umowną,

termin płatności,

materiał(y) do druku – treść merytoryczna przekazana przez Zleceniodawcę, służąca do wykonania Usługi, określone w § 3 pkt1,

materiał(y) – podłoże na którym wykonywany jest druk (papier, karton, folie i inne materiały) oraz niezbędne inne materiały do wykonania usługi,

odbiór usługi – czynności przekazania Usługi, w postaci spakowanych egzemplarzy (w opakowaniach zbiorczych) – potwierdzone pokwitowaniem odbioru,

cena – uzgodniona cena za wykonanie usługi, określona w zamówieniu,

termin – czas wyrażony w dniach roboczych lub datą,

reklamacja – pisemne uwagi Zleceniodawcy określone w § 5.